1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

úvěry

zaměření aktiv

6,21 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1325 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.12.2022

120 636 202 Kč

objem majetku fondu k 31.12.2022

13,25 %

zhodnocení od 1. úpisu za 26 měsíců

Investiční strategie

Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték. Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték. Poměr cíleného výnosu, jeho předpokládané stability v čase a konstrukce zajištění činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci Vašeho portfolia.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu zajištěný úvěr společnosti FINEMO.CZ
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie

prémiové investiční akcie

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 180 dnů (PIA), do 90 dnů (PRIA)
Výstupní poplatek prioritní investiční akcie:

6 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 12 měsíců od úpisu

4 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu

2 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu

0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu

prémiové investiční akcie:

0 % hodnoty odkupovaných investičních akcií

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Komerční banka, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Cílený výnos 5 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií a prémiových investičních akcií ve výši 8 – 8,2 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Dohled České národní banky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt