AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

účasti v obchodních společnostech

zaměření aktiv

N/A

aktuální hodnota PIA

55 669 429 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem bez sektorového a geografického omezení, jako jsou: účasti v kapitálových obchodních společnostech a poskytování úvěrů jakožto aktiva dlouhodobě překonávající výnosy, cenné papíry a nástroje peněžního trhu, s tím, že výnosy investic fondu budou převážně opatřovány příjmem z dividend a úroků z poskytnutých úvěrů. Převážná část zisků plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investičním cílem dále reinvestována.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduúčasti v obchodních společnostech
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie

prémiové investiční akcie

Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu investičních akciíměsíční
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akciíměsíční
Splatnost odkupů investičních akciído 4 měsíců při odkupu do 5 % akcií

do 7 měsíců při odkupu nad 5 % akcií

Výstupní poplatek

 

0 % při odkupu po 3 letech

10 % při odkupu do 3 let

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
AuditorDANEPO – AUDIT s. r. o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. + 50 % z nadvýnosu nad 6 % p.a.
  • Nadstandardní výnos prémiových investičních akcií ve výši 8 % p.a. + 75 % z nadvýnosu nad 8 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před prémiovými a výkonnostními investičními akciemi) do výše 6 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů prémiových  a výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Investice do reálných aktiv – fungujících podniků zejména v České republice.
  • Dobré načasování – dostatek příležitostí za rozumnou cenu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt