Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

1,66 %

dosažený výnos za 3 měsíce

1,0730 Kč

aktuální hodnota IAA k 30.11.2023

458 523 981 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

7,30 %

zhodnocení IAA od 1. úpisu za 13 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

V případě odkupu pohledávek investujeme pouze do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů fondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky. V případě koupě nemovitosti vykupujeme nemovitosti z insolvenčních řízení, či nemovitosti zatížené nějakou právní vadou a následně tyto nemovitosti jako očištěné se ziskem prodáváme či pronajímáme na běžném realitním trhu.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti a pohledávky
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek max. 4 %
Investiční horizont střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů měsíčně
Splatnost odkupů Prioritní investiční akcie:

do 12 měsíců od konce čtvrtletí, němž obdržel žádost Investora o odkup do 36 měsíců od úpisu

do 1  měsíce od konce čtvrtletí, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení, ve výši do 2 % výše Fondového kapitálu Podfondu

do 4 měsíců od konce čtvrtletí, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií, ve výši do 5 % výše Fondového kapitálu Podfondu

do 6 měsíců od konce čtvrtletí, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií, ve výši do 15 % výše Fondového kapitálu Podfondu

do 12 měsíců od konce čtvrtletí, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií, ve výši převyšující 15 % výše Fondového kapitálu Podfondu

Prémiové investiční akcie a Investiční akcie A:

do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií, pokud hodnota všech odkupů v tomto a předcházejících 2 měsících nepřesahuje 10 % Fondového kapitálu Podfondu, a

do 9  měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení Investičních akcií, pokud hodnota všech odkupů v posledních 3 měsících přesahuje 10 % Fondového kapitálu Podfondu.

Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5 % p.a. u investičních akcií A.
 • 50 % z výnosu fondu od 5 % p.a. do 7,8 % p.a. a 20 % z výnosu fondu nad 7,8 % p.a.
 • Nulové výstupní poplatky.
 • Nízká korelace s vývojem kapitálových trhů.
 • Proticyklické podkladové aktivum.
 • Nabízíme výnos z podkladového aktiva, které není běžně dostupné.
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Podfond DOMUS investuje skrz své dceřiné společnosti do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.
 • Diverzifikace investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykrýt vzestupné i klesající ekonomické cykly.
 • Klíčoví lidé podfondu DOMUS mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá, které získali mnohaletou praxí v advokacii a exekučním a insolvenčním procesu.
 • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt