Czech Capital Fund SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

9,33 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,5590 Kč

aktuální hodnota PRIA

150 378 455 Kč

objem majetku fondu

6 let

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Táboře a Praze, ale i v dalších krajích ČR.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír prémiové investiční akcie CZK

prioritní investiční akcie CZK

prioritní investiční akcie EUR

 

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 6 let
Frekvence odkupů akcií měsíčně
Splatnost odkupů akcií do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 5 let

0 % při odkupu po 5 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu Proton Investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,48 % p.a. u prioritních investičních akcií (MAX) a do výše 8 % p.a. u prémiových investičních akcií.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
  • Profesionální zázemí. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty, správou nemovitostí a výkupem nesplácených pohledávek.
  • Diverzifikace investic do různých developerských projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách a nesplácených pohledávek zajištěných nemovitostmi.
  • Strategické projekty připravujeme dle cenového vývoje na nemovitostním trhu, díky čemuž jsme schopni výhodně nakoupit aktiva a efektivním developmentem dosáhnout nadstandardních výnosů i v dlouhodobém horizontu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt