Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

pohledávky, úvěry

zaměření aktiv

- 1,69 Kč

dosažený výnos za 12 měsíců

1,9831 Kč

aktuální hodnota PEK

46 662 873 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček s tím, že výnosy investic Podfondu budou primárně opatřovány z dividend a z úroků a bude rovněž odkupovat a prodávat zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má Podfond účast. Součástí strategie je tedy i diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot.

Investice fondu se soustřeďují na území České republiky a EU.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu úvěry a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír PE MEZANIN Kč

PE MEZANIN EUR

VIP MEZANIN Kč

VIP MEZANIN EUR

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů akcií měsíčně
Splatnost odkupů akcií po uplynutí 1 roku od zahájení vydávání Investičních akcií a následně do 1 měsíce od konce kal. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla obdržena žádost o odkup
Výstupní poplatek 20 % při žádosti o odkup do 3 let od úpisu

0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor AUDIT ONE s.r.o

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos až 6 % p.a.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Dohled České národní banky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt