Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RE SUBFUND

nemovitosti

zaměření aktiv

10,37 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,9350 Kč

aktuální hodnota PRIA k 30.11.2022

408 249 307 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2022

93,50 %

Zhodnocení PRIA od 1. úpisu za 74 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Táboře a Praze, ale i v dalších krajích ČR.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír prémiové investiční akcie (PRIA)

prioritní investiční akcie CZK (PIA CZK)

prioritní investiční akcie EUR (PIA EUR)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 2/6/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora
Výstupní poplatek 6 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu PROTON investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,48 % p.a. u prioritních investičních akcií (MAX) a do výše 8 % p.a. u prémiových investičních akcií.
  • Nadstandardní výnos prémiových investičních akcií ve výši 8 % p.a. + 20 % z nadvýnosu nad 8 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
  • Profesionální zázemí. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty, správou nemovitostí a výkupem nesplácených pohledávek.
  • Diverzifikace investic do různých developerských projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách a nesplácených pohledávek zajištěných nemovitostmi.
  • Strategické projekty připravujeme dle cenového vývoje na nemovitostním trhu, díky čemuž jsme schopni výhodně nakoupit aktiva a efektivním developmentem dosáhnout nadstandardních výnosů i v dlouhodobém horizontu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt