Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND

nemovitosti

zaměření aktiv

N/A

dosažený výnos za 12 měsíců

N/A Kč

aktuální hodnota investiční akcie třídy A1

N/A Kč

objem majetku fondu

6 let

investiční horizont

Investiční strategie

Podkladovým aktivem fondu jsou investice do majetkových účastí ve společnostech. Každý druh investičních akcií (A) je spojen s konkrétní investicí do podílu v jedné společnosti. Investice fondu se soustřeďují na území České republiky a EU. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a možným průběžným inkasem dividend. Jelikož se jedná o investici do konkrétní společnosti je s tímto produktem
spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků spojené s rizikem jediného investičního aktiva.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Investiční akcie třídy A1

Investiční akcie třídy C1

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 6 let
Frekvence odkupů akcií měsíčně
Splatnost odkupů akcií do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 5 let

0 % při odkupu po 5 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor AUDIT ONE s.r.o

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt