EnCor Funds SICAV, a.s.
EnCor Fixed Income Strategy Podfond

dluhopisy

zaměření aktiv

4,57 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0967 Kč

aktuální hodnota IA

427 496 311 Kč

objem majetku fondu

9,67 %

Zhodnocení IA od 1. úpisu za 40 měsíců

Investiční strategie

Fond vznikl v roce 2018 jako reakce na poptávku klientů společnosti EnCor, jak řešit investice do českých dluhopisů. Typický investor, bez ohledu na objem aktiv, nemá znalosti a kapacitu na to, aby analyzoval dluhopisy na trhu a investoval do nich napřímo. Navíc by přišel o často požadovanou likviditu. Jsou to stejné problémy, s jakými se zakladatelé potýkali i při správě svého vlastního portfolia. Odpovědí je náš fond. Zkušenosti týmů EnCor a AVANT IS nám k tomu dávají jedinečné předpoklady. Naše interní pravidla pro řízení rizika jsou stejně přísná jako bankovní úvěrová metodika. Přes důslednou kreditní analýzu projde do portfolia fondu zhruba jen jedna z deseti zvažovaných příležitostí.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nástroje peněžního trhu, dluhové cenné papíry, směnky
Emitovaný cenný papír investiční akcie (IA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 30/75 dní dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Ernst & Young Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Diverzifikované portfolio dluhopisů emitentů podnikajících v různých odvětvích zajišťuje stabilní výnos s malou volatilitou a splňuje požadavky na konzervativní část investičního portfolia.
  • Vysoce likvidní investice s výnosem nad úrovní spořících účtů a inflace poskytuje ochranu před znehodnocením při zachování vysoké likvidity investice.
  • Tým EnCor v čele se zakladatelem fondu má značné zkušenosti se správou aktiv a výsledky fondu opakovaně prokazují profesionální řízení dluhopisového portfolia.
  • Fond je méně citlivý na pohyby úrokových sazeb než většina tuzemských fondů v této kategorii, které investují velkou část portfolia do státních dluhopisů.
  • Během koronavirové epidemie fond zřetelně prokázal dlouhodobou stabilitu výnosů a odolnost proti tržním výkyvům.
  • Za rok 2020 připsal fond zhodnocení 3,1 %, tím se již třetím rokem zařadil mezi nejvýkonnější a nejstabilnější dluhopisové fondy na trhu, kdy opakovaně překonává míru inflace, a chrání tak úspory investorů před reálným znehodnocením.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt