FINEZ SICAV a.s.
Otakar, podfond FINEZ SICAV

cenné papíry

zaměření aktiv

1,22 %

dosažený výnos za 3 měsíce

1,0122 Kč

aktuální hodnota RIA

89 860 523 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond bude investovat zejména do cenných papírů vydaných investičními fondy a investičních cenných papírů (akcií a dluhopisů), a to jak obchodovatelných, tak neobchodovatelných na veřejných regulovaných trzích, dále do Účastí a poskytování úvěrů a zápůjček.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu cenné papíry
Emitovaný cenný papír růstové investiční akcie (RIA)

dividendové investiční akcie (DIA)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií 90 dní po konci kal. měsíce dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu
0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
0 % i v prvních 3 letech při odkupu max. do 10 % z aktuální hodnoty investice
Zdanění výnosů fondu 5 – 19 % ze zisku fondu (dle vývoje skladby portfolia aktiv)
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • cílený výnos 5 – 6 % p.a.
  • RIA – Růstové investiční akcie (výnosy jsou reinvestovány)
  • DIA – Dividendové investiční akcie (výnos nad inflací vyplácen jednou ročně formou dividendy)
  • podfond Otakar má velmi široké rozložení majetku. Prostřednictvím cílových fondů investuje do nemovitostí, zemědělské půdy, developerských projektů, privátně vlastněných firem (private equity), akcií na burze, obnovitelných zdrojů energie a jiných aktiv.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt