Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

7,16 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1 099,3067 Kč

aktuální hodnota RIA

85 907 669 Kč

objem majetku fondu

9,93 %

Zhodnocení RIA od 1. úpisu za 28 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Fond investuje do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % p.a. (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti). Dále identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.​ V neposlední řadě vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti rezidenčního typu
Emitovaný cenný papírrůstové investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 5 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů akciído 12 měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí od doručení žádosti o odkup administrátorovi

(po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)

Výstupní poplatek5-10 % při odkupu do 2 let dle % podílu na investici

0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Stabilní růst hodnoty podkladových aktiv fondu. Dlouhodobá růstová tendence poptávky po nájemním bydlení a růst výnosů z nájemného v České republice.
  • Diverzifikace rizika prostřednictvím realizace investic v rámci různých regionů, rezidenčních nemovitostí a nájemníků.
  • Dlouholetá zkušenost zakladatelů. Know-how a odbornost zakladatelů v oblasti investic do rezidenčního bydlení.
  • Lokální znalost vybraných regionů při vyhledávání vhodných investičních příležitostí.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt