Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

6,3 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1 168,5119 Kč

aktuální hodnota RIA

136 963 803 Kč

objem majetku fondu

16,85 %

Zhodnocení RIA od 1. úpisu za 40 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Fond investuje do rezidenčních nemovitostí. Dále identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.​ V neposlední řadě vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti rezidenčního typu
Emitovaný cenný papír růstové investiční akcie (RIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 12 měsíců po skončení kalendářního měsíce od doručení žádosti o odkup administrátorovi

(po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)

Výstupní poplatek 5-10 % při odkupu do 2 let dle % podílu na investici

0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Stabilní růst hodnoty podkladových aktiv fondu. Dlouhodobá růstová tendence poptávky po nájemním bydlení a růst výnosů z nájemného v České republice.
  • Diverzifikace rizika prostřednictvím realizace investic v rámci různých regionů, rezidenčních nemovitostí a nájemníků.
  • Dlouholetá zkušenost zakladatelů. Know-how a odbornost zakladatelů v oblasti investic do rezidenčního bydlení.
  • Lokální znalost vybraných regionů při vyhledávání vhodných investičních příležitostí.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt