Forte investiční fond SICAV, a.s.
Forte realitní podfond

nemovitosti

zaměření aktiv

4,77 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0371 Kč

aktuální hodnota PIA

105 797 505 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

Podfond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduúčasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíkvartálně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 200 000 Kč
Vstupní poplatekaž 5 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 5 let
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akcií6 měsíců po skončení čtvrtletí, v němž byla žádost podána
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářCYRRUS, a.s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 5,5 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,5 % p.a.
  • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,5 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt