FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
FQI TRUST podfond CinzovniDomy

nemovitosti

zaměření aktiv

4,63 %

dosažený výnos za 12 měsíců

11 445 Kč

aktuální hodnota PIA

1 013 485 369 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory podfondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních a jiných společnostech, družstvech, cenných papírů, pohledávek, poskytování úvěrů a zápůjček a jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti a financování nemovitostních projektů
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnostano
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 2 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 5 let
Frekvence odkupů akciíměsíčně: v prvním roce od vydání akcií je možno podat žádost o odkup akcií pouze v případě, že částka odkupu je nižší než 5 mil. Kč, následně je možno podat žádost o odkup akcií již neomezeně
Splatnost odkupů akciído 4 měsíců v maximální hodnotě odkupu akcií 10 mil. Kč.
do 6 měsíců v hodnotě odkupu akcií 10 mil. Kč – 30 mil. Kč.
do 12 měsíců v hodnotě odkupu akcií nad 30 mil. Kč
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorNEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií až ve výši 6,3 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,7 % p.a.
  • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt