Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

development, nemovitosti

zaměření aktiv

10,88 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1, 5106 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.12.2023

974 128 302 Kč

objem majetku fondu k 31.12.2023

54,99 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 69 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, bytové jednotky, nebytové prostory, dluhopisy
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA) – zaknihované

výkonnostní investiční akcie (VIA) – listinné

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií 90 dní do 10 mil. Kč

180 dní nad 10 mil. Kč

Výstupní poplatek 0 % po 3 letech

5 % do 3 let

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • V období 1.10.2022 – 31.12.2024 se maximální zhodnocení PIA navyšuje na 10 % p.a.
 • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem.
 • Přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií (VIA) do výše 7,1 % p.a. (MAX).
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií (PIA) ve výši 6,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů VIA ve prospěch držitelů PIA, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí:
  • přednostně do růstu PIA až do výše 7,1 % p.a. (MAX)
  • zbývající část kladné změny hodnoty portfolia bude přidělena v plné výši do VIA
 • V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 6,1 % p.a. (MIN), bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši.
 • Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na PIA.
 • Profesionální správa majetku.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).
 • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
 • Dohled České národní banky.
 • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt