PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

5,57 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7803 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.12.2022

3 330 032 124 Kč

objem majetku fondu k 301.12.2022

20,93 %

zhodnocení PIA od 1. úpisu za 42 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři vlastnícími investiční akcie vydané k fondu na základě investic do nemovitostí, zejména pozemků, skladů a administrativních budov. Nemovitostní aktiva mají zejména podobu pozemků určených k výstavbě komerčních objektů; pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji; pozemků provozovaných jako parkoviště; pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro obchodní aktivity; administrativních budov a center; logistických parků; výrobních a skladovacích prostor. Převážná část zisků plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investiční strategií dále reinvestována.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu investice do nemovitostí, zejména pozemků, skladů a administrativních budov
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu akcií čtvrtletní
Minimální investice klienta 10.000,- Kč (pro § 272 odst. 2 ZISIF, věta druhá),

1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i)bod 2 ZISIF),

jinak 125 tis. EUR

Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů akcií do 90 dní po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž administrátor obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií.
Výstupní poplatek a) 10 % z objemu PIA při podání žádosti o odkup do 3 let ode dne nabytí PIA akcionářem ;

b) 0 % z objemu PIA při podání žádosti o odkup po 3 letech ode dne nabytí PIA akcionářem.

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka Česká spořitelna, a.s.
Auditor AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií až ve výši 5,4 % – 5,46 % p.a.
  • V období 1.4.2023 – 31.3.2025 se minimální zhodnocení PIA mění na 7,% p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,4 % p.a. a maximální zhodnocení PIA se mění na 7,14% p.a.
  • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt