PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
Realitní podfond PREMIOT I

majetkové účasti, pohledávky, úvěry

zaměření aktiv

6,11 % (11m)

dosažený výnos za 11 měsíců

1,0951 Kč

aktuální hodnota PIA

160 388 492 Kč

objem majetku fondu

4

Investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do poskytování úvěrů, zápůjček a majetkových účastí, zejména v nemovitostních společnostech. Výnosy investic podfondu budou primárně plynout ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků, odkupu a prodeje zajištěných pohledávek skrze společnosti, ve kterých má podfond účast.

Geograficky se fond soustřeďuje především na investice v rámci Evropské unie.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti, pohledávky, úvěry
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž byla obdržena žádost o odkup
Výstupní poplatek 10 % při žádosti o odkup do 3 let od úpisu

0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos až 6,3 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,3 % p.a. u prioritních investičních akcií.
  • Garance minimálního výnosu prioritních akcií ve výši 6,3 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Dohled České národní banky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt