r2p invest SICAV, a.s.

pohledávky

zaměření aktiv

9,98 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,4726 Kč

aktuální hodnota PIA k 29.2.2024

2 158 827 834 Kč

objem majetku fondu k 29.2.2024

47,26 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 54 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy ve střední  Evropě, Asii a Severní Americe. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem. Vymezených cílů fond dosahuje především:

 • nákupy majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, které s teritoriálním zaměřením na rostoucích trhy poskytují úvěry, zápůjčky a spravují pohledávky;
 • provozním a investičním úvěrováním těchto společností pro poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček na lokálním trhu;
 • provozním i investičním úvěrováním těchto společností pro nákupy portfolií zajištěných i nezajištěných pohledávek a jejich správu, primárně od lokálních finančních institucí.

Výnosy fondu budou realizovány zejm. přijatými úroky z poskytnutých úvěrů, přijatými dividendami z dceřiných společností a případně ziskem z prodeje těchto majetkových účastí.

Fond se ve všech svých investičních oblastech opírá o skutečně rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti zakladatele fondu na cílových trzích.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu společnosti nabízející finanční půjčky a správu pohledávek a jim poskytované úvěry
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie CZK (PIA-CZK)

prioritní investiční akcie EUR (PIA-EUR)

dividendové investiční akcie CZK (DIA-CZK)

dividendové investiční akcie EUR (DIA-EUR)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 9 měsíců při odkupu do 3 let od úpisu

do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu

Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let od emise a zároveň při odkupu více než 10% podílu investice

0 % v ostatních případech (odkup po 3 letech nebo méně než 10% podílu investice)

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech, srážková daň z vyplacených dividend 15 %
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu EURO-Trend Audit, a.s.

Proč investovat do fondu

 • V období 1.7.2022 – 30.6.2024 se min a max zhodnocení jednotlivých tříd akcií mění takto:
 • PIA i DIA (CZK) 9 % – 10 % p.a. (místo 7,4 % – 8,4 % p.a.)
 • PIA i DIA (EUR) 8 % –  9 % p.a. (místo 6,4 % – 7,4 % p.a.)
 • Nadstandardní výnos prioritních a dividendových investičních akcií CZK ve výši 7,4-8,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
 • Nadstandardní výnos prioritních a dividendových investičních akcií EUR ve výši 6,4-7,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
 • Přednostní podíl na zisku fondu prioritních a dividendových investičních akcií CZK do výše 8,4 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií);
 • Přednostní podíl na zisku fondu prioritních a dividendových investičních akcií EUR do výše 7,4 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií);
 • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií CZK ve výši 7,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií CZK (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
 • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií EUR ve výši 6,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií EUR (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
 • Možnost vyplácení výnosu dividendových investičních akcií CZK ve výši 7,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
 • Možnost vyplácení výnosu dividendových investičních akcií EUR ve výši 6,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Ztráta je primárně hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií;
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Profesionálně spravované úvěry a pohledávky představují stabilní a odhadnutelný výnos v podobě přijaté jistiny a úroku;
 • Profesionální zázemí správce fondu spolupracujícího s investiční skupinou, která má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s poskytováním úvěrů a správou pohledávek;
 • Diverzifikace investic do více územních teritorií;
 • Investování je možné jak v CZK, tak v EUR.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt