r2p invest SICAV, a.s.

pohledávky

zaměření aktiv

4,94 %

dosažený výnos za 7 měsíců

1,0494 Kč

aktuální hodnota PIA

222 785 373 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s., spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy, především na Rusko, Asii, střední Evropu. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Investice do fondu jsou vhodné pro investory s investičním horizontem 4 a více let. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem. Vymezených cílů fond dosahuje především:

 • nákupy majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, které s teritoriálním zaměřením na rostoucích trhy poskytují úvěry, zápůjčky a spravují pohledávky;
 • provozním a investičním úvěrováním těchto společností pro poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček na lokálním trhu;
 • provozním i investičním úvěrováním těchto společností pro nákupy portfolií zajištěných i nezajištěných pohledávek a jejich správu, primárně od lokálních finančních institucí.

Výnosy fondu budou realizovány zejm. přijatými úroky z poskytnutých úvěrů, přijatými dividendami z dceřiných společností a případně ziskem z prodeje těchto majetkových účastí.

Fond se ve všech svých investičních oblastech opírá o skutečně rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti zakladatele fondu na cílových trzích.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduspolečnosti nabízející finanční půjčky a správu pohledávek a jim poskytované úvěry
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA) v zaknihované podobě

dividendové investiční akcie (DIA) v zaknihované podobě

Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil.Kč, v případě produktu AVANT Flex 300 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů akciído 12 měsíců  při odkupu do 3 let od úpisu

do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu

Výstupní poplatek

 

5 % při žádosti o odkup investičních akcií do 3 let od emise nebo při odkupu více než 10% podílu investice

0 % v ostatních případech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech, srážková daň z vyplacených dividend 15 %
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
AuditorEURO-Trend Audit, a.s.

Proč investovat do fondu

 • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních a dividendových investičních akcií ve výši 7,4-8,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
 • Přednostní podíl na zisku fondu prioritních a dividendových investičních do výše 8,4 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií);
 • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
 • Pravidelně vyplácený výnos dividendových investičních akcií ve výši 7,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Ztráta je primárně hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií;
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Profesionálně spravované úvěry a pohledávky představují stabilní a odhadnutelný výnos v podobě přijaté jistiny a úroku;
 • Profesionální zázemí správce fondu spolupracujícího s investiční skupinou, která má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s poskytováním úvěrů a správou pohledávek;
 • Diverzifikace investic do více územních teritorií.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt