RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

8,70 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7300 Kč

aktuální hodnota IAA

269 618 672 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do majetkových účastí ve společnostech a do poskytování úvěrů na nákup zajištěných i nezajištěných pohledávek, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu.

V současné době se společnosti ve skupině RENDIT věnují investicím do veteránů, developerských projektů, např. revitalizace hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Dále se chystá investice do developerského projektu tří bytových domů v blízkosti Brna.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduzajištěné a nezajištěné úvěry
Emitovaný cenný papírinvestiční akcie A
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 2 %
Investiční horizont klientastřednědobý, doporučený min. 3 roky
Frekvence odkupů akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů akciído 60/120/180/360 dní | dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářCYRRUS, a.s.
AuditorEDM Utilitas Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,6 % p.a. + 10% podíl na výkonnosti fondu přesahujících 7,6 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli investičních akcií typu B) do výše 7,6 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů investičních akcií typu B ve prospěch držitelů investičních akcií typu A, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů investičních akcií typu B.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt