SALUTEM FUND SICAV, a.s.
SALUTEM Realitní Podfond

majetkové účasti, úvěry

zaměření aktiv

4,68 %

dosažený výnos za 9 měsíců

1,0468 Kč

aktuální hodnota PIA

174 319 125 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do poskytování úvěrů, zápůjček a majetkových účastí, zejména v nemovitostních společnostech, jiných obchodních společnostech a bytových družstev, které se mimo jiné zabývají nákupem, výstavbou, správou, pronájmem a prodejem všech typů nemovitostí, zejména bytů, bytových domů, rodinných domů, pozemků a nerezidenčních (komerčních) nemovitostí, investováním do cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů. Investice fondu se soustřeďují na území České republiky, Evropské unie, Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Izraele.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti, pohledávky, úvěry, cenné papíry
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 120/180 dní dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek 0 % při žádosti o odkup po 30 měsících od úpisu

5 % při žádosti o odkup do 30 měsíců od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos až 6,3 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií do výše 6 % p.a. u prioritních investičních akcií.
  • Garance minimálního výnosu prioritních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Dohled České národní banky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt