TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.
Podfond TREBITSCH II

whisky

zaměření aktiv

6,52 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1084 Kč

aktuální hodnota PIA

41 666 711 Kč

objem majetku fondu

10,84 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 20 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při významně redukované volatilitě. Fond je zaměřen na investice zejména do majetkových účastí ve společnostech zaměřených na výrobu české whisky TREBITSCH, na její skladování, distribuci a do poskytování úvěrů těmto společnostem.

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., představuje netradiční investiční příležitost. Investice je kompletně zajištěna vysoce likvidními zásobami TREBITSCH Whisky v daňových skladech, které jsou pod neustálým dohledem celní správy ČR.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu Česká whisky TREBITSCH a její výroba včetně distribuce
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 180 dnů
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

10 % při odkupu do 3 let

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 až 8,1 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět, můžete si na ně sáhnout a můžete je i ochutnat.
  • Investice do jedinečného českého produktu z Vysočiny. Z českých „Highlands“, které jsou názvem podobné regionu světových výrobců whisky ve Skotsku.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt