Vihorev.Capital SICAV, a.s.
Podfond Vihorev.Development

nemovitosti

zaměření aktiv

8,58 % p.a.

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1869

aktuální hodnota PIA

108 848 972

Objem majetku fondu

18,69

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 30 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech, cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií kvartální
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií kvartální
Splatnost odkupů investičních akcií do 120 dní od podání žádosti
Výstupní poplatek 10 % při odkupu více než 10 % investičních akcií do 2 let

0 % při odkupu méně než 10 % investičních akcií do 2 let

0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 7,5 % p.a.
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.
  Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
 • Profesionální správa majetku.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt