Good Value Investments investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

Good Value Investments investiční fond, a.s.

se sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 024 31 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7082

(„Společnost“)

tímto na žádost akcionáře dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává valnou hromadu Společnosti

konanou dne 17.7.2014 od 10.00 hod. na adrese Hilleho 1843/6, 602 00 Brno na pobočce společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

(„Valná hromada“)

 

Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení Valné hromady;

2. Volba orgánů Valné hromady;

3. Rozhodnutí o  podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a  družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

4. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;

5. Rozhodnutí o  odvolání pana Davida Neveselého, pana Jaroslava Kokoluse a pana Radka Voňavky z funkce členů představenstva Společnosti;

6. Rozhodnutí o  volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, do funkce člena představenstva Společnosti;

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;

8. Jmenování auditora Společnosti;

9. Závěr.

 

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s  účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

 

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to v sídle Společnosti, ode dne 1.7.2014 do dne konání Valné hromady, každý den od 9:00 do 16:00 hod.

Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, nového úplného znění stanov a jejich zdůvodnění, budou akcionářům k dispozici ode dne 1.7.2014 na internetových stránkách Společnosti www.avantfunds.cz.

 

Navrhovaná usnesení Valné hromady a  jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

A. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o  obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

Odůvodnění:

Společnost využívá možnost podřídit se Zákonu o  obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a předejít tak případným výkladovým nejasnostem příslušné právní úpravy, zejména pak v oblasti práva aplikovatelného na Společnost.

 

B. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá toto nové úplné znění stanov Společnosti:“

 

Navrhované nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového znění stanov Společnosti je nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Zákona o obchodních korporacích, v jejímž důsledku je nezbytné přizpůsobit stanovy Společnosti nové právní úpravě ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

C. Rozhodnutí o odvolání pana Davida Neveselého, pana Jaroslava Kokoluse a pana Radka Voňavky z funkce členů představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto odvolává:

(i)                 pana Davida Neveselého, dat. nar. 25. prosince 1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni;


(ii) pana Jaroslava Kokoluse, dat. nar. 22. října 1959, bytem Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni; a

(iii) pana Radka Voňavku, dat. nar. 29. června 1978, bytem Hybešova 1893/44, 664 34 Kuřim, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání členů představenstva je nezbytné z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů Společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění („ZISIF“).

D. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s. do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto volí společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Volba člena představenstva je nezbytná z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů Společnosti ZISIF. Společnost AVANT investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF a  zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 ZISIF.

E. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a  členem představenstva ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných Zákonem o obchodních korporacích a ZISIF.

F. Jmenování auditora Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto jmenuje Ing. Luboše Michala, se sídlem 5. května 838/23, 14000  Praha 4, číslo oprávnění 1264, auditorem Společnosti pro rok 2014.“

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., auditorech a o  změně některých zákonů (zákon o auditorech) auditora jmenuje valná hromada Společnosti.