Návrh na rozhodnutí valné hromady společnosti City Logistic Property Fund SICAV a.s. formou per rollam

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
City Logistic Property Fund SICAV a.s. 09400117
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 Sp. zn. B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

 1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29.5.2024.
 2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
 3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dní. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
 4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-A Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Společnosti“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 5.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé Účetní období Společnosti.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

PŘÍLOHA
–           Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti

             V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-A mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-B Projednání výroční zprávy Společnosti za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

PŘÍLOHA
–           Výroční zpráva Společnosti

          V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-B mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 • NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-C Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhrady ztráty Společnosti za příslušná účetní období.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

– průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;

– přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;

– přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a

– přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.

PŘÍLOHA
/
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-C mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-D Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

 

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-E Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 5 487 316,33 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady.

 Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 5 487 316,33 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.

PŘÍLOHA
/
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-D mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-F Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem          Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.

PŘÍLOHA
/
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie 2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-F mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 • NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-G Schválení zprávy o odměňování Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.
PŘÍLOHA
–           Zpráva o odměňování Společnosti (k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti)
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ   KVÓRUM
12.06.2024 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-06-12-H mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2024-06-12-A, B, C, D, E, F a G, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

 1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Společnosti nebo administrátora Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
 2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz.
 3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti nebo administrátora Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
 4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Praze dne 5.6.2024

PODPIS
 

 

 

 

Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29.5.2024