Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti REALIA FUND SICAV, a.s. formou per rollam

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
REALIA FUND SICAV, a.s. 08907498
SÍDLO ZÁPIS V OR
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9 Sp. zn. B 25093 vedená u Městského soudu
v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7.6.2023.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dnů. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-A Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 14.6.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Společnosti.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

PŘÍLOHA
–          Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti

V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-A mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-B Schválení řádné účetní závěrky podfondu REALIA Podfond Retail Parks (dále jen „Podfond“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Podfondu“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 14.6.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Podfondu.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

PŘÍLOHA
–          Účetní závěrka Podfondu za Účetní období Podfondu

V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-B mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

III. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-C Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

PŘÍLOHA
–          Výroční zpráva Společnosti a Podfondu

V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

 

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-C mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-D Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznamuje v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

– průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;

– přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;

– přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a

– přezkoumal návrh na úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek.

 
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-D mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

V. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-E Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

PŘÍLOHA

 

VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-F Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 147 452 060,77 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 147 452 060,77 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-F mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

VII. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-06-21-G Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.6.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-G mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2023-06-21-A, B, C, D, E, F a G, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Praze dne 14.6.2023

 
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva v.r.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7.6.2023