Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV, a.s. formou per rollam

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam

 

Firma: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO: 097 83 261
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zapsaná: pod sp. zn. B 25962 vedené u Městského soudu v Praze
Zastoupená: statutárním orgánem AVANT investiční společnost, a.s.,

IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

(dále jen „Společnost“)

 

 

 

Vážení akcionáři,

 

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle e-mailem všem akcionářům Společnosti Návrh s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář Společnosti oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře Společnosti na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady Společnosti se považuje den rozeslání Návrhu. Rozhodným dnem k účasti na předmětné valné hromadě Společnosti je 21. 6. 2023.

 

  1. Vyjádření akcionáře Společnosti k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře Společnosti musí být zaznamenán na hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Činí-li vyjádření za akcionáře Společnosti jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

 

  1. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti jsou 2 pracovní dny. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující datum doručení návrhu akcionáři Společnosti. Není-li hlas akcionáře Společnosti doručen do okamžiku uplynutí této lhůty, platí, že akcionář Společnosti s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře Společnosti doručeného po této lhůtě se nepřihlíží.

 

  1. Statutární orgán Společnosti o přijetí rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle všem akcionářům Společnosti.

 

 

 

Druh akcií Společnosti s hlasovacím právem ve věci Návrhu: Zakladatelské akcie Společnosti

 

Kvórum: > 50 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti

 

Předmět Návrhu: Rozhodnutí o určení auditora CREDITAS GREEN, podfond SICAV (dále jen „Podfond“) pro účetní období od 01.01.2022 do 31.03.2023

 

Text Návrhu: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Podfondu pro účetní období od 01.01.2022 do 31.03.2023 společnost  PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

 

Zdůvodnění Návrhu: Společnost, resp. Podfond, je povinnen mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZISIF“) účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanov Společnosti určuje valná hromada Společnosti.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Podfondu pro účetní období od 01.01.2022 do 31.03.2023 stala společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, která je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 021 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Podfondu.

 

Lhůta pro doručení vyjádření k Návrhu: 23. 6. 2023

 

 

Vyjádření k výše uvedenému Návrhu vč. hlasovacího lístku můžete doručit dle níže uvedených možností

  1. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu akcionáře Společnosti s následným potvrzením ze strany statutárního orgánu Společnosti, a to na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti info@avantfunds.cz; nebo
  2. Elektronicky s uznávaným kvalifikovaným podpisem akcionáře Společnosti; nebo
  3. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem akcionáře Společnosti na sídlo statutárního orgánu Společnosti (Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4); nebo
  4. Osobně akcionářem Společnosti v pracovní dny a době v sídle statutárního orgánu Společnosti s ověřením totožnosti akcionáře ze strany zástupce Společnosti.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21.06.2023

 

 

 

 

_______________________________________

AVANT investiční společnost, a.s.

zastoupená JUDr. Petrem Krátkým, zmocněným zástupcem