Oznámení o uložení projektu přeshraniční fúze

Společné oznámení o uložení projektu přeshraniční fúze společností DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s., jednající na účet Podfond DIBITI Management Subfund a DIBITI INVESTMENTS LIMITED a upozornění pro věřitele na jejich práva

  1. DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s., jednající na účet Podfond DIBITI Management Subfund, akciová společnost založená podle právního řádu České republiky, s registrovaným sídlem na adrese Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 119 04 259, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26686, zastoupena statutárním orgánem AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 275 90 241, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11040, jednající Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem

(dále jen „Nástupnická společnost“)

  1. DIBITI INVESTMENTS LIMITED, společnost s ručením omezeným, založená podle právního řádu Kyperské republiky, s registrovaným sídlem na adrese Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, P.C. 1060 Nicosia, Kyperská republika, registrovaná pod č. HE 165515, zastoupená Martinou Jankovskou, ředitelkou

(dále jen „Zanikající společnost“)

(Nástupnická a Zanikající společnost jako osoby zúčastněné na přeměně společně dále také jen „Fúzující společnosti“)

 

  I. Oznámení o uložení projektu přeshraniční fúze

Fúzující společnosti tímto oznamují, že v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev uložily projekt přeshraniční fúze ze dne 26. 08. 2022 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26686. Fúze bude schválena nejdříve 1 měsíc po zveřejnění tohoto oznámení.

Na základě tohoto projektu dojde k přeshraniční fúzi, kdy Zanikající společnost bude zrušena, aniž by vstoupila do likvidace, a převede všechna svá aktiva a pasiva na Nástupnickou společnost.

 

 II.  Informace o Fúzujících společnostech

Projekt přeshraniční fúze se řídí ustanovením § 59a až 59zb a § 180 až 242 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a dále podle článků 201Θ to 201ΚΖ  Kyperského Zákona o společnostech (CYP), jenž se vztahuje na společnosti existující a registrované podle právního řádu Kyperské republiky a zavádí ustanovení Směrnice o přeshraničních fúzích společností s ručením omezeným. Nástupnická společnost je zapsána v českém obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26686, kde jsou ve sbírce listin založeny i příslušné listiny. Zanikající společnost je registrovaná u Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení registrace obchodních společností a ochrany duševního vlastnictví Nikósie č. HE 165515, kde jsou ve sbírce listin založeny i příslušné listiny.

Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. V důsledku fúze Zanikající společnost bude zrušena bez likvidace a jejím právním nástupcem bude Nástupnická společnost, která vstoupí do všech práv a povinností Zanikající společnosti jako univerzální právní nástupce. Fúze nemá negativní dopad na Nástupnickou společnost.

Žádná z fúzujících společností nevydala žádné dluhopisy nebo cenné papíry (jiné než akcie představující jejich základní kapitál) ani žádné akcie nesoucí speciální práva, a proto nejsou stanovena žádná práva ani opatření pro vlastníky nebo držitele takových cenných papírů nebo akcií, a to podle ustanovení § 37 Zákona o přeměnách (CZE) a článku 201IB (ζ) Kyperského Zákona o společnostech (CYP).

Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance a fúze tedy nemá žádné dopady v oblasti zaměstnání.

 

 III. Upozornění pro věřitele Fúzujících společností

Fúzující společnosti tímto upozorňují věřitele na jejich práva v souladu s ustanovením § 35 až 39a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Věřitelé Fúzujících společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Toto právo zaniká marným uplynutím této lhůty. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Fúzující společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a příslušná Fúzující společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku, nemají právo na poskytnutí jistiny.