Pozvánka na řádnou valnou hromadu 4 Gimel Investment SICAV, a.s.

Představenstvo společnosti


 

4 Gimel Investments SICAV, a.s.

 

IČO: 069 61 126, se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23328 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 17.5. 2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 19.3.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Člen představenstva navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments (dále jen „Podfond“) za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Člen představenstva navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 19.3.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy představenstva. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 274.000,- Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 274.000,- Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 8.143.000,- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 8.143.000,- Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 103716.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 103716.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující a administrující Společnost a Podfond (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 10.5.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující a administrující Společnost a Podfond, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující a administrující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
 • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 19.3.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

 

 

V Praze dne 16.4.2019                                   Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v.r.

 

pověřený zmocněnec člena představenstva

4 Gimel Investments SICAV, a.s.