POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel Společnosti


ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 03532534, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20183 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 18:30 hodin

v sídle Společnosti na adrese

náměstí 14. října 642/17, Praha 5

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření:            Orgány valné hromady (tj. předsedu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu) volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky podfondu Společnosti náleží v souladu s čl. VI odst. 23 písm. k) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávy podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 205.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 1.025,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.295.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 6.475,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyplatit výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zisk z účtu nerozděleného zisku minulých let ve formě dividend akcionářům Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 5.450.000,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou Společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

 

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti a jejích podfondu, společnost Deloitte Audit s.r.o.., IČO: 49620592, Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Schválení změn ve Smlouvě o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti

 

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti pro AVANT investiční společnost, a.s., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27590241, ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:        Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti náleží dle čl. VIII. odst. 9 stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh Smlouvy v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.arete-invest.eu) a obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 18 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 ZOK.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018                                   

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

statutární ředitel AVANT investiční Společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA, pověřeným zmocněncem