POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Statutární ředitel společnosti


BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

 

IČO: 05504643, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21953 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 15:00 hodin

na adrese

Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Odvolání stávajícího statutárního ředitele Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti byl ze strany akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti informován o plánu odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Zvolení nového statutárního ředitele Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti volí nového statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10626.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti byl ze strany akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti informován o plánu zvolit do funkce statutární orgánu Společnosti, resp. statutárního ředitele, společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10626.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. XIV odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od
24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 24. 10. 2016 do
   31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 24185.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 24185.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 15:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017.

 

 

V Praze dne 28. 5. 2018                                                                            Mgr. Robert Robek v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.