Pozvánka na Řádnou valnou hromadu fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti


První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17277 (dále jen „Společnost“)

 

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tímto svolává řádnou valnou hromadu ve smyslu čl. XI. odst. 5. svých stanov.

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 23. 8. 2018, od 10:30 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8.

 

Navržený pořad valné hromady:

  1. zahájení,
  2. volba orgánů valné hromady,
  3. změna stanov společnosti v bodu čl. VIII odst. 20., kde se text: „Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje dvakrát (2x) ročně, vždy zpětně k 30.6. a 31.12“ navrhuje nahradit textem: „Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje dvanáctkrát (12x) ročně, vždy zpětně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.
  4. závěr.

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

           

Akcionářům se navrhuje schválit bod 3) navrženého pořadu valné hromady. Důvodem navrženého usnesení je skutečnost, že pololetní stanovení hodnoty investiční akcie zapříčiňuje možnost emitování nových investičních akcií pouze 2x za rok. Zájmem akcionářů je získat větší flexibilitu a moci nové investiční akcie upsat každá kalendářní měsíc v roce.

 

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou, tak i s investiční akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 16. 8. 2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

 

V Praze dne 3. 8. 2018                                   Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti