Pozvánka na ŘVH fondu PILSENINVEST SICAV, a.s.

 Statutární ředitel společnosti

PILSENINVEST SICAV, a.s.

 

IČO: 285 50 536, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15143 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28.6.2017, od 10:00 hodin

na adrese statutárního ředitele společnosti

Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 31.12.2014 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 31.12.2014 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k  převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

8.              Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit na základě čl. XV. odst. 1 stanov společnosti ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o auditorech a §1a a § 19a odst. 1 zákona o účetnictví

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti jmenuje jako členy výboru pro audit následující osoby: Robert Schneider, nar. 21.8.1968, bytem U lužického semináře 97/18, Praha 1, PSČ 118 00, Ing. Ilona Petrovičová, nar. 13.1.1970, bytem Moravská 7, Plzeň, PSČ 312 00, Michaela Rábová, nar. 8.9.1987, bytem Sokolovská 760/5, Plzeň, PSČ 323 00.

Odůvodnění:        Nutnost obsadit zákonem požadovaný orgán – výbor pro audit.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

9.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2017 Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

          Zpráva o vztazích za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

          Účetní závěrka společnosti za za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

          Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.5.2017        &#