Pozvánka na ŘVH společnosti TUTAMEN SICAV, a.s.

 Statutární ředitel společnosti

TUTAMEN SICAV, a.s.

IČ: 05979528

Se sídlem: Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, pod sp. zn.: B 22370

(dále jen „Společnost“)

 

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 29.9.2017, od 11:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s.

na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

3.              Změna statutu podfondu TUTAMEN podfond MASTER

Návrh usnesení:  Valná hromada rozhoduje o změně statutu podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen „statut podfondu“) a o přijetí upraveného znění statutu podfondu v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.

 

Odůvodnění:        Změna statutu podfondu v čl. 14.20 se mění takto: Úpis investičních akcií podléhá vstupnímu poplatku (přirážce) ve výši 0 až 2% z investované částky. Přesná částka je stanovena v příslušné smlouvě o úpisu. Vstupní poplatek je příjmem Podfondu.

                            Změna statutu podfondu v čl. 15.7 se mění takto: „Dalšími náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s činností Podfondu, jsou náklady na odměnu za nabízení a zprostředkování investic do Podfondu. Tyto jsou hrazeny z majetku Podfondu a nesmí přesáhnout součet:

(a)       100% vstupního poplatku, který se váže k dané investici, a

(b)       ne více než 1% p.a. z celkového objemu investice, která byla prokazatelně zprostředkována třetí stranou, během trvání této investice.“

Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. IX. odst. 8 stanov společnosti.

Hlasování:           V souladu s § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve spojení s § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou, tak s prioritní i výkonnostní investiční akcií vydanou k podfondu TUTAMEN podfond MASTER.

 

4.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 18.9.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. V souladu s § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve spojení s § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je hlasovací právo s bodem programu č. 3 spojeno jak se zakladatelskou, tak investiční akcií. S každou investiční akcií (prioritní i výkonnostní) je spojen 1 (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

 

 

V Praze dne 29.8.2017                                      __________________________________________________

                                      TUTAMEN SICAV, a.s.

                  statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, pověřeným zmocněncem

 

 

 

 

 

Příloha: 1/ Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

·         řešit všechny procedurální otázky valné hromady

·         kdykoli přerušit jednání valné hromady

 

II. Hlasování

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.

2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.

3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.

4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích-bod č. 3 pořadu.

 

III. Práva akcionářů

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.

2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.