Veřejná výzva k úpisu akcií fondu NWT FUND SICAV, a.s.

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Člen představenstva společnosti
NWT FUND SICAV, a.s.
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 082 79 306,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 24500,
(„Společnost“)

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.
Upisovány budou:
• Výkonnostní investiční akcie Společnosti.

Počátek úpisu
1. října 2019

Lhůta pro úpis
Bez omezení

Ukončení úpisu
K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro výkonnostní investiční akcie činí částku 100.000.000,- CZK (sto milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

Místo pro úpis
Místem pro úpis je sídlo člena představenstva Společnosti.

Způsob úpisu
Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

Emisní kurz
Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií, se investiční akcie upisují za emisní kurz ve výši 1,- CZK (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím člena představenstva společnosti, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Místo: Praha
Datum: 25. září 2019

______________________________________
Mgr. Robert Robek
pověřený zmocněnec člena představenstva
AVANT investiční společnost, a.s.