Veřejná výzva k úpisu akcií investičního fondu AVANT PRIVATE EQUITY SICAV

 

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 04353447,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20905

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o  investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

 

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 29. února 2016. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do  17:00 hod v sídle Společnosti nebo prostřednictvím objednávky (podepsaného návrhu smlouvy o úpisu investičních akcií) doručené Společnosti formou faxu nebo emailu.

 

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k  dispozici v sídle Společnosti.

 

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Místo: Praha

Datum: 21.12.2015

 

 

_________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

CALL FOR THE SUBSCRIPTION OF INVESTMENT SHARES

Statutory director of the company

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

with registered office at Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

ID: 04353447

registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, file no. 20905

(„Company“)

 

in accordance with the section 163 paragraph 1 of the Act no. 240/2014 Coll., on investment companies and investment funds („Act“)

 

calls

qualified investors for the subscription of investment shares of the Company.

 

The deadline for the subscription of investment shares of the Company is set until 29th February 2016. The subscription of the shares can be done during business days from 08:00 a.m. to 05:00 p.m at the office of the Company, or via the order (signed proposal of the agreement on subscription of investment shares) delivered to the Company either via fax or email.

The subscription of the shares of the Company will be carried out in accordance with the agreement on subscription of investment shares concluded between the party that wishes to acquire investment shares (“Investor”) and the Company. Documents governing the contractual conditions of the subscription and issuance of the investment shares are available at the office of the Company.

There is no legal claim on the conclusion of the agreement on subscription of investment shares. The Company is entitled via its authorized agent to decide with which investor it will enter into the agreement and with which investor it will not, for any (not specified) reason.

Place: Prague

Date: 21.12.2015

 

 

_________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

authorized agent of the statutory director AVANT investiční společnost, a.s.