Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu AVANT Private Equity 2 SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Jediný člen představenstva společnosti

AVANT Private Equity 2 SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 091 16 451,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 25277,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie třídy A vydávané ke Společnosti

 

Počátek úpisu

25.8.2020

Lhůta pro úpis

31.8.2021

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která činí částku 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo jediného člena představenstva Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se výše uvedený druh investičních akcií upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a jejím statutu.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna prostřednictvím jediného člena představenstva rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 24.8.2020

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.