VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti


BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

 

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 05504643,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21953

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti třídy

PI EUR

ISIN CZ0008042447

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 11.1.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií Společnosti, třídy PI EUR, ISIN CZ0008042447 ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru až do výše upisované částky 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2017. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií Společosti, třídy PI EUR, ISIN CZ0008042447 bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 11.1.2017

 

 

__________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele