VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ BOHEMIA Real Estate Investment Fund SICAV, a.s.

 VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

 společnosti

BOHEMIA Real Estate Investment Fund SICAV, a.s.

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 06561705,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22940

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti druhu

 výkonnostní investiční akcie

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 14.11.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových výkonnostních investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).

Lhůta pro úpis výkonnostních investičních akcií je určena do 31. prosince 2019. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis výkonnostních investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt výkonnostní investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 14. 11. 2017

 

 

 

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele