Veřejná výzva k úpisu investičních akcií DIAC Podfond – BIDLI nemovitostní

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
IČO 075 25 869
Sídlo Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 23853 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem na základě plné moci, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond – BIDLI nemovitostní
Třída investičních akcií Dividendové investiční akcie CZK
ISIN investičních akcií CZ0008050663
Cílová upisovaná částka 1.000.000.000
Počátek úpisu 1.8.2023
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1.8.2023
……………………………………………………………..

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec

na základě plné moci