Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA CONTI Growth podfond

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.
IČO 096 58 165
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 25791 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Vladimírem Bezděkem, M.A., zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond CONTI Growth podfond
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008045804
Cílová upisovaná částka 50.000.000, – Kč
Počátek úpisu 17.03.2023
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly Investiční akcie příslušné Třídy poprvé upsány, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    17.03.2023
……………………………………………………………..

CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce