Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA fondu  Safety Real, fond SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Safety Real, fond SICAV, a.s.
IČO 247 99 751
Sídlo Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku B 16888 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 140 78 zastoupený Ing. Michalem Vlachem, na základě plné moci, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008041514
Cílová upisovaná částka 1.000.000.000 Kč
Počátek úpisu 6.6.2022
Konec úpisu dnem 31.12.2024 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se Investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

 

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    02.06.2021
Czech Investment Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Michal Vlach, Zmocněný zástupce