Veřejná výzva k úpisu investičních akcií investičního fondu CORE CAPITAL investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

 

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CORE CAPITAL investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.,

se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6,

IČO: 04995589,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21512,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a  investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií A a  investičních akcií B Společnosti.

 

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 27.4.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií A  Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a o  učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

 

Lhůta pro úpis investičních akcií A a  investičních akcií B Společnosti je určena do 30. září 2016. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod v sídle Společnosti.

 

Úpis investičních akcií typu A a investičních akcií B Společosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie A, anebo investiční akcie B („Zájemce“) a  Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 27.4.2016

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.