Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu DOMOPLAMOPLAN – Bohunická brána SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DOMOPLAN – Bohunická brána SICAV, a.s.
IČO 09963596
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 26130 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Fond DOMOPLAN – Bohunická brána SICAV, a.s.
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008046596
Cílová upisovaná částka 500.000.000,- CZK
Počátek úpisu 27.12.2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém budou Investiční akcie na základě této výzvy poprvé upsány, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- CZK (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    27.12.2021
DOMOPLAN – Bohunická brána SICAV, a.s.
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec