Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
IČO 058 70 160
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 22273 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008043338
Cílová upisovaná částka 24 700 000,- Kč
Počátek úpisu 1. 1. 2021
Konec úpisu dnem 31. 1. 2022 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje předchozí výzvu k úpisu investičních akcií ze dne 1. 1. 2021.

 

Datum podpisu    19. 1. 2022
RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce