Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA WERO ČMEF SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma WERO ČMEF SICAV, a.s.
IČO 117 54 885
Sídlo Hvězdova 1716/2b Praha 140 00
Zápis v obchodním rejstříku B 26579 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond ČMEF AQUA
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie EUR
ISIN investičních akcií CZ0008049749
Cílová upisovaná částka 70.000.000 EUR
Počátek úpisu 30.5.2023
Konec úpisu úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 140 78

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- EUR (jedno euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    30.5.2023
……………………………………………………………..

WERO ČMEF SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce