Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIAE ČSNF SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma ČSNF SICAV, a.s.             
IČO 065 61 705
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 22940 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Vladimírem Bezděkem, M.A., zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie EUR
ISIN investičních akcií CZ0008050689
Cílová upisovaná částka 40.000.000
Počátek úpisu 31.5.2023
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1 EUR (jedno euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    31.5.2023
……………………………………………………………..

ČSNF SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce