Výzva k úpisu investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

IČO: 073 17 930

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23679,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně podfondu CFH Podfond 2.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie A vydávané k podfondu CFH Podfond 2
  • Investiční akcie B vydávané k podfondu CFH Podfond 2

 

Počátek úpisu

12.12.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2019 (investiční akcie A)

31.12.2019 (investiční akcie B)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie A činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro investiční akcie B činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 1,-Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány investiční akcie všech druhů, platí, že počáteční emisní kurz investičních akcií konkrétního druhu, jehož upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly investiční akcie příslušné druhu poprvé upsány.  Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu CFH Podfond 2.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 12.12.2018

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.