Výzva k úpisu investičních akcií fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 05212634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Prioritní investiční akcie CZK vydávané v měně CZK k fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
  • Prioritní investiční akcie EUR vydávané v měně EUR k fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

 

Počátek úpisu

13.6.2019

Lhůta pro úpis

31.12.2021 (prioritní investiční akcie CZK)

31.12.2021 (prioritní investiční akcie EUR)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie v měně CZK činí částku CZK 250,000,000 (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), a pro prioritní investiční akcie v měně EUR činí částku 10.000.000,-EUR (deset milionů eur), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se prioritní investiční akcie v měně CZK upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) a prioritní investiční akcie v měně EUR se upisují za emisní kurz ve výši 1,- EUR (jedno euro). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 12.6.2019

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.