Pozvánka na MVH fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

28. listopadu 2016

Statutární ředitel společnosti


ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 03532534, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20183 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Mimořádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 29.12.2016, od 14 hodin CET

v sídle Společnosti

náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Změna stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:       Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je zavedení nových druhů investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro redistribuci fondového kapitálu, která nahradí stávající systém individuálních výkonnostních srážek. Dále návrh stanov upravuje pravidla pro odkup investičních akcií, zavádí práva obhospodařovatele rozhodnout o povinném odprodeji investičních akcií a oprávnění administrátora odepřít plnění spojené s investicí investora, pokud nebude na straně investora poskytnuta součinnost při prokázání daňově rezidence. Návrh článků XVI., XIX. odst. 2, 5, 17, 18, 19 a 22, čl. XXIII. odst. 5, 6, 7, 8 a 9 a čl. XXVII mění práva spojená s investičními akciemi vydanými k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II a proto investiční akcie II-A a II-C nabývají hlasovací právo. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se všemi druhy vydaných investičních akcií k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II. Každý druh investičních akcií hlasuje odděleně.

 

4.              Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:       Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a vývoje investičního prostředí statutární ředitel navrhuje změnu stanov Společnosti. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Změna smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změny ve Smlouvě o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:      Schválení a změna smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“) náleží dle §154 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech do působnosti valné hromady. Návrh Smlouvy o výkonu funkce je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem Smlouvy o výkonu funkce ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na mimořádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 22.12.2016. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

 

 

V Praze dne 28.11.2016                                  

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, pověřeným zmocněncem

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.