Pozvánka na MVH fondu Richfox SICAV, a.s.

13. června 2017

Statutární ředitel společnosti

 

Richfox Capital Funds SICAV a.s.

 

IČO: 056 41 497, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22111 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Mimořádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 14.7.2017, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

                     

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Přijetí výpovědi statutárního ředitele Společnosti, společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti přijímá výpověď statutárního ředitele.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti, společnost AVANT investiční společnost, a.s., se rozhodla vzdát se funkce statutárního ředitele Společnosti v souladu s ustanovením čl. X. smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 29.12.2016 mezi Společností a společností AVANT investiční společnost, a.s.

Hlasování:           O tomto bodě programu nebude probíhat hlasování, jelikož jde pouze o informativní akt.

 

4.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti, společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 7.7.2017 Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

V Praze dne 14.6.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                _______________________________________________

         Richfox SICAV, a. s.

         statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

         zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, pověřeným zmocněncem

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.