Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.

22. května 2019

Správní rada společnosti


 

CFH investiční fond SICAV, a.s.

 

 

IČO: 073 17 930, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23679 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 21.6.2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 1 (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 1, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 2 (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 2, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávy Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávy Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávu Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávu Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 1 ukončeného účetního období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 1 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 2 ukončeného účetního období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 2 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 14.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu 1 za období od 9.8.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu 2 za období od 28.11.2018 do 31.12.2018
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

 

V Praze dne 22.5.2019                                     Martin Valkovič v. r.

 

Předseda správní rady

CFH investiční fond SICAV, a.s.

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.