Pozvánka na řádnou Valnou hromadu fondu Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

27. února 2018

Statutární ředitel společnosti

Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 024 31 491, se sídlem Jandáskova 1957/24. 621 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 7082

(dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 3. 4. 2018 v 10:00 hodin

na adrese

Rohan Business Centre, vchod B, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Karlín, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

 

2.              Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 3.4.2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 23. 1. 2018 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 3. 4. 2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 23. 1. 2018 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

 

5.              Odvolání statutárního ředitele Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 3. 4. 2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, je nutné odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

6.              Jmenování nových členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. RNDr. Anny Kokolusové, nar. 17. 2. 1962, bytem Valtická 4107/17, 628 00, Brno, a Ing. Petr Šembera, nar. 22 .6. 1953, bytem Navigátorů 606/33, 161 00, Praha 6, a to ke dni 3. 4. 2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že RNDr. Anny Kokolusová a Ing. Petra Šembera rozhodnutím ČNB ze dne 3. 4. 2018 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

7.              Odvolání stávajícího člena správní rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jaroslava Kokoluse, CSc., a to ke dni 3.4.2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů kontrolního orgánu rozšířil z jednoho na tři, je nutné odvolat z funkce dosavadního člena dozorčí rady Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Jaroslava Kokoluse, CSc., nar. 22. 10. 1959, bytem Valtická 4107/17, 628 00, Brno, Ing. Antonína Kellera, nar. 1. 1. 1959, bytem Bzenecká 13, 628 00, Brno a Ing. Radka Voňavku, nar. 29. 6. 1978, bytem Hybešova 1893/44, 664 34, Kuřim, a to ke dni 3. 4. 2018.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů kontrolního orgánu zvýšil z jednoho na tři, je nutné jmenovat do funkce nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

9.              Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti RNDr. Annu Kokolusovou.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování RNDr. Anny Kokolusové do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s RNDr. Annou Kokolusovou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.